Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.         Ilekroć w treści Regulaminu będą używane następujące pojęcia, bez względu na ich użycie w liczbie pojedynczej lub mnogiej nadaje się im następujące znaczenie:

1)     Formularz Kontaktowy – funkcjonalność Strony Internetowej, umożliwiająca Klientowi nawiązywanie kontaktu ze Sprzedawcą w celu zadania pytań dotyczących Towarów.

2)      Hasło - ustalany przez Klienta przy Rejestracji ciąg znaków alfanumerycznych, potrzebny do autoryzacji przy uzyskiwaniu dostępu do założonego przez Klienta Konta.

3)     Klient:
a) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,

b) osoba prawna,

c) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odpowiednie przepisy przyznają zdolność prawną, na rzecz której mogą być świadczone Usługi lub zawarta Umowa Sprzedaży

4)     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360z późn. zm.);

5)     Konsument - osoba fizyczna, dokonująca zakupu Towaru w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową [stosownie do treści art. 221 Kodeksu Cywilnego];

6)     Konto Klienta - zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Spółki, do którego dostęp Klient uzyskuje po dokonaniu Rejestracji;

7)     Koszyk – formularz umożliwiający złożenie Zamówienia;

8)     Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, pochodzące od Sprzedawcy, wysyłane Klientowi droga elektroniczną przez Sprzedawcę lub w imieniu Sprzedawcy;

9)     Towar - rzecz ruchoma dostępna w Sklepie;

10) Regulamin – niniejszy regulamin;

11) Rejestracja – dobrowolna, jednorazowa procedura polegająca na utworzeniu indywidualnego Konta Klienta za pomocą dedykowanego formularza dokonana zgodnie z Regulaminem.

12) Sklep – funkcjonalność dostępna za pośrednictwem Strony Internetowej, za pośrednictwem której Klient może nabyć od Sprzedawcy  Towary, zawierając Umowę Sprzedaży

13) Spółka lub Sprzedawca AUTOPART Spółka Akcyjna z siedzibą w Mielcu, 39-300 Mielec przy ul. Kwiatkowskiego 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314676,  NIP: 8171752627, REGON: 690584624, kapitał zakładowy w wysokości 9.073.500,00 złotych (opłacony w całości) nr BDO: 000020386, numer rachunku bankowego: 60 2490 0005 0000 4530 7640 0375;

14) Strona Internetowa - serwis internetowy dostępny pod adresem: sklep.autopart.pl  (wraz z podstronami);

15) Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta na zasadach określonych w Regulaminie, w zakresie Umowy Sprzedaży zawieranej z Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);

16) Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Spółkę za pośrednictwem Strony Internetowej;

17) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

18) Kaucja – opłata depozytowa określona w Ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1113 z późn. zm.), występująca w przypadku, gdy konsument dokonuje zakupu nowego akumulatora i nie posiada zużytego akumulatora lub zamierza go oddać w późniejszym terminie,

19) Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, dokonująca w Sklepie lub w inny sposób przewidziany w Regulaminie zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.   

20) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm.);

2.         Pojęcia niepowołane w Tytule I ust. 1 Regulaminu, a używanie w treści Regulaminu będą mieć znaczenie nadane im w odpowiednim postanowieniu Regulaminu. Nagłówki tytułów w Regulaminie nie wpływają na interpretację zapisów Regulaminu.

3.         Regulamin określa w szczególności:

1)   zasady prowadzenia Sklepu przez Spółkę,

2)   zasady korzystania ze Sklepu przez Klientów

3)   rodzaje, zakres i warunki świadczenia Usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług oraz korzystania z Usług,

4)   zasady prezentowania informacji na Stronie Internetowej ,

5)   zasady składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie,

6)   zasady dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, zasady uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów,

7)   uprawnienia Konsumenta, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, obowiązki i odpowiedzialność Sprzedawcy, w tym z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży i gwarancji,

8)   zasady składania i rozpatrywania reklamacji,

9)   informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.

4.         Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. od 8 do 16 w następujący sposób:

a) telefonicznie nr tel.: 17 584 57 50

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sklep@autopart.pl

c)    poprzez Formularz Kontaktowy

d)   pisemnie – na adres: AUTOPART SA ul. Kwiatkowskiego 2a, 390300 Mielec

 

5.         Korzystanie ze Strony Internetowej wymaga urządzenia z dostępem do Internetu takiego jak komputer, tablet, smartfon itp. oraz oprogramowania do przeglądania zasobów Internetu typu Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari (z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH). Rekomendowana rozdzielczość pozioma ekranu to rozdzielczość powyżej 1024 pikseli. 

 

6.         Sprzedawca zastrzega możliwość wystąpienia czasowych przerw w funkcjonowaniu Strony Internetowej lub świadczeniu usług, o których mowa w tytule II Regulaminu z przyczyn technicznych (w tym prac rozwojowych, konserwacyjnych, usterek, napraw etc.) na okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej przyczynę wystąpienia przerwy.

 

II.  USŁUGI SWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1.         Sprzedawca za pośrednictwem Strony Internetowej świadczy, nieodpłatnie następujące Usługi:

1)   Formularz Kontaktowy;

2)   Składanie Zamówień w Sklepie;

3)   Prowadzenie Konta Klienta w Sklepie;

4)   Wysyłka Newslettera.

2.         Usługa Formularz Kontaktowy polega na umożliwieniu Klientowi nawiązywania kontaktu ze Sprzedawcą i wysłania do Sprzedawcy wiadomości o określonej treści. Dla skorzystania z usługi Formularza Kontaktowego konieczne jest uzupełnienie dedykowanych pól o dane co najmniej oznaczone jako wymagane i/lub niezbędne wraz ze wskazaniem celu kontaktu.

3.         Usługa składania Zamówień w Sklepie polega na umożliwieniu Klientowi złożenia Zamówienia z wykorzystaniem dedykowanego temu celowi Koszyka. Usługa ta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży na zasadach opisanych w Tytule IV Regulaminu.

4.         Składanie Zamówień w Sklepie wymaga posiadania przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail. 

5.         Usługa prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie.

6.         W celu Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny, ustalić Hasło, zaakceptować Regulamin i Politykę prywatności oraz potwierdzić rejestrację klikając w link aktywacyjny wysłany na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.

7.         Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces Rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych Klienta. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta pomiędzy Spółką a Klientem na czas nieokreślony.

8.         Spółka zastrzega sobie prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Strony Internetowej, w tym Konta Klienta stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

9.         Klient ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania podejmowane na Stronie Internetowej i jest zobowiązany w szczególności do:

a)        korzystania ze Strony Internetowej w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy, w szczególności do przestrzegania zakazu dostarczania za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej treści powodujących zakłócenie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych oraz naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

b)        powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Strony Internetowej, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementy techniczne,

c)         powstrzymywania się od wykorzystywania Strony Internetowej do celów innych niż jej przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłania spamu, prowadzenia za pośrednictwem Strony Internetowej jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.,

d)        korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.

10.     Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta Klienta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania powodów wypowiedzenia, poprzez usunięcie Konta albo przesłanie stosownego oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail Spółki. W przypadku wypowiedzenia w formie przesłania oświadczenia pocztą elektroniczną, Spółka niezwłocznie po jego otrzymaniu dokonuje usunięcia Konta Klienta.

11.     Spółka może wypowiedzieć umowę na prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie i bez podawania przyczyny, informując o tym Klienta na adres e – mail podany w Koncie, na 14 dni przed planowanym usunięciem Konta.   Niezależnie od powyższego, Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, o której mowa powyżej ze skutkiem natychmiastowym, jeśli:

a)        cel Rejestracji lub sposób korzystania z Konta Klienta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Strony Internetowej;

b)        działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi przepisami prawa, normami obyczajowymi, narusza prawa osób trzecich;

c)         uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Klienta;

d)        Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych lub w rażący bądź uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu;

e)        podane przez Klienta dane budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości, co do ich poprawności lub prawdziwości a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;

f)          Klient nie wykazywał aktywności na Stronie Internetowej, w szczególności nie złożył Zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.

12.     Usunięcie Konta Klienta skutkuje niemożliwością korzystania z funkcjonalności Konta Klienta i zalogowania się, w tym w szczególności składania Zamówień przez Konto Klienta, śledzenia historii Zamówień zrealizowanych, modyfikacji danych zamieszczonych w Koncie.

13.     Wypowiedzenie umowy o prowadzenie Konta Klienta lub usunięcie Konta Klienta pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów Sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej. Wypowiedzenie umowy lub usunięcie Konta Klienta nie uniemożliwia Klientowi składania Zamówień w Sklepie w trybie bez rejestracji Konta Klienta.

14.     Usługa wysyłki Newslettera polega na przesyłaniu na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej zamówionych informacji handlowych w postaci materiałów reklamowych i promocyjnych, spersonalizowanych ofert oraz informacji o Towarach i usługach Spółki. Usługa dostępna jest dla Klientów, którzy złożyli dyspozycję przesyłania Newslettera poprzez pozostawienie w polu zapisu na Newsletter swojego aktywnego adresu poczty elektronicznej, zaznaczając zgodę na przesyłanie Newslettera. Z usługi można zrezygnować w każdym czasie poprzez kliknięcie w link do anulowania subskrypcji Newslettera lub przesyłając wiadomość z rezygnacją na adres poczty elektronicznej Spółki.

III. INFORMACJE O TOWARACH
ORAZ INNE INFORMACJE PODAWANE W SKLEPIE

1.         Informacje prezentowane na Stronie Internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

2.         Wszystkie ceny Towarów podawane są przez Sprzedawcę w złotych polskich i wyrażone są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2[1].      W przypadku wprowadzenia obniżki cen Towarów, Sprzedawca obok informacji o obniżonej cenie Towaru zamieszcza informację o najniższej cenie tego Towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki.

3.         Ceny Towarów zawierają koszt dostawy objętych Umową Sprzedaży, na etapie składania Zamówienia.

4.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco:

a)    zmiany cen Towarów

b)   aktualizacji informacji o Towarach prezentowanych w Sklepie,

c)    wycofania poszczególnych Towarów z asortymentu Sklepu,

d)   wprowadzania nowych Towarów do asortymentu Sklepu,

e)    zmiany cen dostawy.

5.         Zdarzenia opisane w ust. 4 nie stanowią zamiany Regulaminu.

6.         Sprzedawca zastrzega, że: poszczególne informacje prezentowane na Stronie Internetowej (niezależnie od formy wyrażenia np. zdjęcia) mogą być chronione przez przepisy prawa, w tym ustawę z dnia 4 lutego 1994 r.  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509 z późn. zm. ), ustawę z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 324 z późn. zm.). Dotyczy to w szczególności nazw handlowych, znaków towarowych, wzorów opakowań.

IV. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1.         Zamówienia mogą być składane w Sklepie z wykorzystaniem Koszyka

2.         Złożenie Zamówienia w Sklepie oraz telefonicznie wymaga uprzedniej akceptacji Regulaminu.

3.         Do zawarcia Umowy Sprzedaży konieczne jest złożenie przez Klienta kompletnego Zamówienia.  Złożenie Zamówienia nie wymaga Rejestracji.

4.         Złożenie Zamówienia w Sklepie następuje przez wykonanie wszystkich następujących czynności:

a)   wybór Towaru/określnie ilości  Towarów oraz kliknięcie przycisku „Do koszyka”;

b)   wypełnienie formularza Zamówienia i podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia, zgodnie z instrukcją wyświetlaną na Stronie Internetowej ;

c)    zaakceptowanie Regulaminu i Polityki prywatności;

d)   potwierdzenie złożenia Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.

5.         Zamówienia za pośrednictwem Sklepu można składać 24 godziny na dobę przy wykorzystaniu funkcjonalności Strony Internetowej.

6.         W przypadku Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu wypełnienie i przesłanie przez Klienta formularza Zamówienia stanowi złożenie oferty zakupu. Po prawidłowym złożeniu Zamówienia, Klient jest informowany o złożeniu Zamówienia, co nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty Klienta przez Sprzedawcę.

7.         W przypadku, gdy Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji, informuje o tym Klienta za pośrednictwem wiadomości wysłanej na wskazany adres e-mail Klienta („Potwierdzenie Zamówienia”). Z chwilą otrzymania Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta, dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży.

8.         Do momentu otrzymania Potwierdzenia Zamówienia, Klient może anulować złożone Zamówienie i nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o anulowaniu Zamówienia Klient może przesłać na adres mailowy: sklep@autopart.pl .

9.         Warunkiem Potwierdzenia Zamówienia jest dostępność Towarów. W przypadku czasowej niedostępności Towaru Klient zostanie poinformowany o czasie oczekiwania na realizację Zamówienia oraz zostanie poproszony o potwierdzenie woli dalszej realizacji Zamówienia lub jego anulowania ze zwrotem uiszczonych opłat. W sytuacji wyrażenia woli realizacji Zamówienia w wydłużonym czasie, wiadomość z Potwierdzeniem Zamówienia zostanie wysłana po przyjęciu Towaru na magazyn Sprzedawcy.

10.     Zamówienie jest przekazywane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.

11.     Klient może być informowany o statusie Zamówienia poprzez sms-y lub e – maile, a w przypadku Klientów posiadających Konto, również za pośrednictwem Konta.

12.     Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w Zamówieniu.

13.     W przypadku gdy Klient jest Konsumentem i dokonuje zakupu akumulatora, zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24.04.2009 r., zobowiązany jest zwrócić zużyty akumulator. W przypadku gdy Konsument nie posiada zużytego akumulatora, Sprzedawca zobowiązany jest pobrać Kaucję (opłatę depozytową), która nie podlega zwrotowi. Wyjątkiem jest sytuacja, w której Konsument zdecyduje się oddać zużyty akumulator w czasie do 30 dni od daty zakupu - w takim wypadku Kaucja zostaje zwrócona Konsumentowi.

14.     Wysokość Kaucji (opłaty depozytowej) jest ujęta w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 7.07.2010 r. w sprawie stawek opłaty depozytowej (Dz.U. Nr 130, poz. 882) i wynosi:

a)        w przypadku akumulatora samochodowego kwasowo-ołowiowego 30 zł za sztukę

b)        w przypadku akumulatora przemysłowego kwasowo-ołowiowego 35 zł za sztukę.

V.  PŁATNOŚCI

1.         Klient posiada prawo wyboru formy płatności i sposobu dostawy Towaru, zgodnie z Regulaminem. Informacje dotyczące możliwych sposobów dostawy Towarów, ograniczeń dostarczania Towarów oraz akceptowanych sposobach płatności znajdują się w Sklepie.

2.         W przypadku zamówień dokonywanych w Sklepie, Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

a)   płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy,

b)   płatność za pobraniem – gotówką, kartą lub BLIK przy odbiorze Towaru dla zamówień z dostawą na terytorium Polski,

c)   szybkie płatności online,

d)   kartą płatniczą systemów: VISA, MASTERCARD lub Maestro.

3.         Realizacja Zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę, a Zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po Potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedawcy.

4.         W przypadku wyboru sposobu płatności przelewowych lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, płatności należy dokonać na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w trakcie dokonywania Zamówienia. W przypadku, gdy Klient nie dokona płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę. Za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

5.         Sprzedawca zastrzega, że niektóre formy płatności mogą wiązać się z poniesieniem dodatkowych opłat w wysokości wynikających z cenników i/lub regulaminów operatorów i/lub podmiotów obsługujących tych realizację płatności.

6.        Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i udostępnianie przez Sklep faktur drogą elektroniczną zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.), co jest równoznaczne z rezygnacją otrzymywania faktur w formie papierowej, co jednak nie wyłącza prawa Sklepu do wystawiania faktur w takiej formie.

VI. DOSTAWA TOWARÓW

1.         Dostawa Towarów następuje wyłącznie na terytorium Polski. O kosztach dostawy Klient jest każdorazowo informowany przy składaniu Zamówienia.

2.         Zamówione Towary są dostarczane na adres wskazany podczas składania Zamówienia.

3.         W przypadku wyboru dostawy kurierem, dostawa realizowana jest na warunkach wskazanych w regulaminie firmy kurierskiej (transportowej).

4.         Obowiązkiem Klienta jest sprawdzenie zawartości i stanu przesyłki w momencie jej odbioru w obecności dostawcy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu Klient wraz z dostawcą spisują protokół szkody. Niesporządzenie protokołu szkody przez Konsumenta/Przedsiębiorcą na prawach konsumenta nie wyklucza ani nie wstrzymuje rozpoznania ewentualnej reklamacji, jednakże może utrudnić Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta udowodnienie istnienia uszkodzeń w momencie doręczenia przesyłki.

5.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez Klienta przy składaniu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego Zamówienia ponosi Klient.

6. Termin Dostawy to maksymalnie 3 dni robocze, licząc od następnego dnia po zaksięgowaniu płatności dokonanej przez klienta. Za dni robocze uważać się będzie dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostawa jest realizowana przez firmę kurierską w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania towaru przez Sklep.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY Z TYTUŁU BRAKU ZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ I GWARANCJA

1.         Sprzedawca odpowiada względem Klienta, będącego Konsumentem/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży w zakresie i na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.  

2.         W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się zastosowanie przepisów o rękojmi za wady zawartych w Kodeksie cywilnym.

3.         Sprzedawca ponosi względem Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży istniejący w chwili dostarczenia Towaru i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

4.         Klient składa Reklamację:

a)    w formie pisemnego oświadczenia reklamacyjnego przesłanego na adres korespondencyjny Sprzedawcy, lub

b)   w formie wiadomości e-mail, przesłanej na adres: sklep@autopart.pl

 5.         Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który dokonuje reklamacji Towaru z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży zobowiązany jest sprecyzować swoje żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o prawach konsumenta.

6.        Sprzedawca może dokonać wymiany Towaru, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową Sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży.

7.         Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta/ Przedsiębiorcę na prawach konsumenta o braku zgodności z Umową Sprzedaży, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Towar został nabyty. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

8.         Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta Towar na swój koszt.

9.         Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.  

10.        Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

11.         Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, gdy:

a)         Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 6,

b)         Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży zgodnie z ust. 7-9,

c)         brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową Sprzedaży;

d)         brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży bez uprzedniego skorzystania z prawa do naprawy lub wymiany Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży;

e)         z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową Sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

12.        Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta/ Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o obniżeniu ceny, przy czym obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową Sprzedaży pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży.

13.        Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową Sprzedaży jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

14.        Jeżeli brak zgodności z Umową Sprzedaży dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Sprzedaży, Konsument/ Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy Sprzedaży jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową Sprzedaży, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową Sprzedaży.

15.        W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

16.        Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

17.        Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z ust. 6-16.

18.         Okres rozpatrywania reklamacji z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży wynosi 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamowanego Towaru przez Sprzedawcę.

19.         Sprzedawca potwierdza otrzymanie zgłoszenia reklamacyjnego i informuje o zakończeniu procesu reklamacyjnego, w szczególności w Koncie Klienta lub drogą mailową, telefoniczną, sms – em.

20.         Szczegółowe informacje o procesie reklamacyjnym dostępne są na Stronie Internetowej, lub pod numerem Infolinii albo u Sprzedającego.

21.     Niektóre Towary sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta.

22.     Uprawnienia z tytułu gwarancji oraz sposób dochodzenia roszczeń określa treść dokumentu gwarancji oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

23.     Konsument może wykonywać uprawnienia z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

24.     Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1.         Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, składając w tym celu oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią.

2.         Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może być złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik do Regulaminu.

3.         Oświadczenie o odstąpieniu należy przesłać pocztą tradycyjną na adres Sprzedawcy lub pocztą elektroniczną na adres: sklep@autopart.pl. Dla zachowania terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

4.         W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży drogą elektroniczną, Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie otrzymanie oświadczania o odstąpieniu, przesyłając wiadomość na adres e – mail Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

5.         W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyśle Towar przed upływem 14 dniowego terminu na adres Sprzedawcy.

6.         W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta uiszczone przez niego płatności w związku z Umową Sprzedaży, za wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta.

7.         Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania zwrotnego Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta/Przedsiębiorcę na prawach konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

8.         W przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w formie pisemnej, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta w celu usprawnienia realizacji zwrotu ceny za Towar może dołączyć kopię dowodu zakupu Towaru do oświadczenia, a w przypadku przesyłania formularza o odstąpieniu za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail – czytelny skan lub zdjęcie dowodu zakupu.

9.         Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

10.     Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość, nie przysługuje Konsumentowi/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5)   w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

6)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7)   o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

IX. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Administratorem danych osobowych Klientów jest AUTOPART Spółka Akcyjna z siedzibą w Mielcu, 39-300 Mielec przy ul. Kwiatkowskiego 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314676,  NIP: 8171752627, REGON: 690584624, kapitał zakładowy w wysokości 9.073.500,00 złotych (opłacony w całości) nr BDO: 000020386.

2.         Dane osobowe Klientów będą przetwarzane między innymi w celu należytego świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również w celu zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz usług posprzedażnych.

3.         Wszystkie informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych Klientów są dostępne w Polityce prywatności pod adresem: https://www.autopart.pl/polityka-prywatnosci.

 

X. REKLAMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ

1.         Spółka zapewnia poprawne działanie Strony Internetowej i Sklepu i zobowiązuje się usuwać wady lub przerwy w ich funkcjonowaniu, zgłoszone przez Klientów.

 2.         Spółka nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym szybkość przesyłu danych systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury technicznej, z których korzysta Klient.

 3.         Klient może powiadomić Spółkę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Strony Internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego lub telefonicznie poprzez Infolinię. 

4.         W reklamacji Klient powinien podać swoje dane osobowe i datę wystąpienia przyczyn reklamacji.

 5.         Spółka nie odpowiada na reklamacje dotyczące obsługi szybkich płatności on-line. Klient powinien złożyć reklamację do podmiotu obsługującego szybkie płatności on-line, zgodnie z regulaminem świadczenia usług tego podmiotu.

 6.         Spółka udzieli odpowiedzi na reklamację dotyczącą Strony Internetowej w terminie do 30 dni od dnia jej otrzymania na papierze lub innym trwałym nośniku danych.

XI. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1.         Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument ma prawo:

a)        wystąpić do stałego sądu polubownego przy wojewódzkich inspektorach, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.), o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Regulamin organizacji i działania stałych sądów polubownych określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 roku w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. z 2017.1356),

b)        wystąpić do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1706 z późn. zm.) o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. Informacje na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępne są na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,

c)         wystąpić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (między innymi Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich), o udzielenie bezpłatnej pomocy prawnej w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Usługodawcą.

 2.         Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami stron internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

·         https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

·         http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

·         http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

 

3.         Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce tylko w przypadku, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Powyższy zapis ma charakter informacyjny i nie oznacza wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na udział w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (rozstrzygania sporów).

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.         Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

2.         Aktualny Regulamin jest zamieszczany na Stronie Internetowej oraz na każde żądanie Klienta może być mu dostarczony droga elektroniczną bez dodatkowych opłat.

3.         W razie zaistnienia sporu Konsument może, według swojego wyboru, bądź skierować wniosek o mediację, bądź wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy przed właściwy sąd powszechny.

4.         Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5.         Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku dodania nowych funkcjonalności lub uruchomienia nowych wersji Sklepu lub Strony Internetowej, w przypadku zmian prawnych lub organizacyjnych Sprzedawcy, a także w razie zmiany mających zastosowanie do Strony Internetowej lub Sklepu przepisów prawa.

6.         Dla skutecznego złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta niezbędnym jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja oraz przestrzeganie jego postanowień. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza akceptację zasad sprzedaży z niego wynikających oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.

7.         Zmiana Regulaminu następuje poprzez poinformowanie Klienta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług opisanych w Regulaminie.

8.         Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionych postanowień Regulaminu. W przypadku takich Zamówień zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.

9.         Załącznikami do Regulaminu, stanowiącymi jego integralną część są:  Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na odległość, Polityka Prywatności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Sklepu

 

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży zawartej na odległość

 

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta/

przedsiębiorcy na prawach konsumenta

Adres konsumenta/

przedsiębiorcy na prawach konsumenta

AUTOPART Spółka Akcyjna

ul. Kwiatkowskiego 2a

39-300 Mielec

 

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja ………………….…………………………………………………………… niniejszym informuję  o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących towarów(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis konsumenta/przedsiębiorcy na prawach konsumenta

(*) Niepotrzebne skreślić

1       podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2       podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru